Sentinel LDK

Sentinel LDK

Sentinel LDK Developer

Sentinel LDK Developer , là 01 key quan trọng trong Sentinel LDK (Bộ công cụ phát triển bản quyền Sentinel) dùng cho nhân viên lập trình, có Developer Key thì nhân viên lập trình mới có thể thông qua Envelope để bảo vệ ứng dụng theo các license đã thiết lập sẵn.

Mua hàng

Sentinel LDK Master

Sentinel LDK Master là key chính trong Sentinel LDK (Bộ công cụ phát triển bản quyền Sentinel) được dùng cho nhà phát triển phần mềm, có Master Key thì nhà phát triển mới có thể thông qua EMS (Entitlement Managerment) tạo ra license để chép vào User Key.

Mua hàng