Sentinel LDK Master

Sentinel LDK Master là key chính trong Sentinel LDK (Bộ công cụ phát triển bản quyền Sentinel) được dùng cho nhà phát triển phần mềm, có Master Key thì nhà phát triển mới có thể thông qua EMS (Entitlement Managerment) tạo ra license để chép vào User Key.

Liên hệ

Bình luận