Sentinel LDK Developer

Sentinel LDK Developer , là 01 key quan trọng trong Sentinel LDK (Bộ công cụ phát triển bản quyền Sentinel) dùng cho nhân viên lập trình, có Developer Key thì nhân viên lập trình mới có thể thông qua Envelope để bảo vệ ứng dụng theo các license đã thiết lập sẵn.

Liên hệ

Bình luận