GIẢI PHÁP MÃ HÓA DỮ LIỆU ĐÁM MÂY

GIẢI PHÁP MÃ HÓA DỮ LIỆU ĐÁM MÂY

🔆🔆Các giải pháp mã hóa dữ liệu đám mây kết hợp với quản lý khóa mạnh mẽ, cung cấp cho người dùng khả năng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi nó nằm ngoài vùng kiểm soát, trong trường hợp dữ liệu được sử dụng, di chuyển, lưu trữ hoặc chia sẻ trong môi trường đám mây khác, có nhiều người sử dụng.

🔆🔆Với bảo mật dữ liệu đám mây bạn có thể bảo vệ thông tin nhạy cảm một cách thực sự hiệu quả. Chẳng hạn như tài chính công ty, thông tin nhận dạng cá nhân và tài sản trí tuệ bất kể nơi lưu trữ dữ liệu hay giải pháp bạn đang sử dụng trong ngăn xếp đám mây SaaS, PaaS,..

🔆🔆Với các giải pháp mã hóa dữ liệu đám mây SafeNet của Gemalto, các tổ chức có thể áp dụng bảo vệ dữ liệu ở mọi nơi, mọi lúc và theo cách họ muốn – tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp:+ Bảo mật dữ liệu của bạn đang chuyển động trên đám mây.
+ Mã hóa các phiên bản máy ảo của bạn
+ Bảo vệ tệp, thư mục và chia sẻ của bạn một cách minh bạch trong đám mây
+ Bảo mật ứng dụng của bạn trong đám mây
+ Bảo vệ cơ sở dữ liệu của ạn trên đám mây
+ Mã hóa thông báo ứng dụng
+ Quản lý vòng đời chính trên đám mây